Privacy Policy

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens

Privacy Policy

In deze privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens wij van jou als nominator, genomineerde of donateur van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat jouw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke
Dit is de privacyverklaring van Stichting Reis met je Hart, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de website van Reis met je Hart, via de mail en wanneer je contact met ons opneemt.

Reis met je Hart is een ANBI stichting die zich inzet om mensen die hier zelf de financiële middelen niet voor hebben toch op vakantie te laten gaan. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64255522.

Hoe gebruikt Reis met je Hart jouw persoonsgegevens

Graag leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We zullen een onderscheid maken in nominatorgenomineerde en donateur .

Nominator

Onder een nominator verstaat de stichting een persoon die een andere persoon nomineert voor een vakantie via de stichting.
Aan de nominator worden een aantal persoonsgegevens gevraagd, zodat wij contact kunnen opnemen met deze persoon om de vakantieaanvraag door te kunnen spreken. Verder worden je gegevens gebruikt om een goed gebruik van de website mogelijk te maken en om je op de hoogte te houden van het verloop van de nominatie en de uiteindelijke vakantie.
Wij kunnen de genomineerde vragen om aandacht te besteden aan Reis met je Hart via zijn/haar eigen social media kanalen, zoals Facebook en Twitter middels een PlugIn. Er wordt ons geen toegang gegeven tot zijn/haar profiel. Er wordt niets geplaatst op zijn/haar wall of timeline, behalve de informatie die de genomineerde zelf wilt delen. Wij hebben geen toegang tot inloggegevens.
Wanneer je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven, dan informeren wij je over Reis met je Hart en de verschillende activiteiten van onze sponsoren.

De gegevens van nominator kunnen op de volgende manieren worden gevraagd:

– On-line via het nominatieformulier op de website van de stichting
– Via e-mail
– Telefonisch

Van nominators worden de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Aanhef (geslacht)
– Voornaam
– Achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres.

De gegevens van nominators worden op de volgende manieren bewaard:

– Digitaal. De stichting zorgt voor een gedegen beveiliging van de hiervoor gebruikte hard- en software.
– In enkele gevallen in papieren vorm. De stichting zorgt voor opslag in een afsluitbare ruimte binnen haar kantoor.

Bij het invullen van een nominatieformulier wordt er gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.
De persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd, en op wens vernietigd.

 Genomineerde

Onder een genomineerde verstaat de stichting een persoon die door een andere persoon genomineerd is voor een vakantie via de stichting. Jouw gegevens worden gebruikt om een vakantieaanvraag te kunnen doen en de vakantie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Alvorens er contact opgenomen wordt met een genomineerde, heeft deze hiervoor altijd eerst toestemming gegeven.
Gegevens van genomineerden worden gebruikt om deze op de hoogte te brengen van de nominatie en om nadere toelichting te vragen (met betrekking tot bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden die een vakantie wenselijk maken en wat een vakantie voor genomineerde zou betekenen), en voor alle latere contacten.  Dit geschiedt telefonisch of via e-mail. De stichting vraagt, indien nodig, daarbij naar nog ontbrekende gegevens van de genomineerde. Verder wordt om een foto van de genomineerde gevraagd, welke tezamen met een korte beschrijving van de omstandigheden waarom een genomineerde in aanmerking komt voor een vakantie op de website van de stichting wordt geplaatst, dit na overleg en schriftelijke toestemming van de genomineerde.
Indien een vakantie tot stand komt, zullen wij nadere persoonsgegevens opvragen en met een van onze sponsoren (de reisuitvoerder) delen. De genomineerde is vooraf altijd op de hoogte welke partijen welke persoonsgegevens ontvangt voor welk doeleinde en wat de privacyvoorwaarden van deze betreffende partij zijn.
Na afloop van een vakantie via de stichting wordt genomineerde gevraagd om enkele vakantiefoto’ s toe te zenden via e-mail, welke eveneens op de website van de stichting geplaatst zullen worden, tezamen met een kort reisverslag. Dit ook weer na overleg en schriftelijke toestemming van genomineerde.
Wij kunnen de genomineerde vragen om aandacht te besteden aan Reis met je Hart via zijn/haar eigen social media kanalen, zoals Facebook en Twitter middels een PlugIn. Er wordt ons geen toegang gegeven tot zijn/haar profiel. Er wordt niets geplaatst op zijn/haar wall of timeline, behalve de informatie die de genomineerde zelf wilt delen. Wij hebben geen toegang tot inloggegevens.
Wanneer je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven, dan informeren wij je over Reis met je Hart en de verschillende activiteiten van onze sponsoren.
Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van inkomen of onvermogen op te vragen. Dit kan in de vorm van een Vivalt-verklaring, aanslagbiljet van de belasting of een verklaring schuldsanering zijn.

De gegevens van genomineerden kunnen op de volgende manieren worden gevraagd:

– On-line via het nominatieformulier op de website van de stichting
– Via e-mail
– Telefonisch

Van genomineerden worden de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Aanhef (geslacht)
– Voornaam
– Tussenvoegsel(s)
– Achternaam
– Geboortedatum (alleen indien nodig voor de vakantie)
– Adres: straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode en woonplaats
– Telefoon vast en/of mobiel
– E-mail adres
– Foto’ s

De gegevens van genomineerden worden op de volgende manieren bewaard:

– Digitaal. De stichting zorgt voor een gedegen beveiliging van de hiervoor gebruikte hard- en software.
– In papieren vorm. De stichting zorgt voor opslag in een afsluitbare ruimte binnen haar kantoor.

 Donateur 

Onder een donateur verstaat de stichting een natuurlijk persoon die een gift in geld of in natura doet aan de stichting. Een donateur kan ook een onderneming zijn en in dat geval spreekt de stichting van een sponsor.

De gegevens van donateurs kunnen op de volgende manieren worden gevraagd:

– On-line via het donatieformulier op de website van de stichting. Er kan gebruik gemaakt worden van de opt-in via Facebook, Google, Microsoft en LinkedIn, waarna hun gegevens zoals die bekend zijn bij genoemde websites automatisch op het donatieformulier worden ingevuld.
– Via e-mail
– Telefonisch

Van donateurs worden indien het een natuurlijk persoon betreft de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Voornaam
– Achternaam
– e-mail adres
– in geval van maandelijkse donaties, IBAN rekeningnummer

Van ondernemingen (sponsoren) worden de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Naam van de onderneming
– Zaakadres van de (hoofd)vestiging
– Correspondentie-adres van de onderneming
– Voor- en achternaam van een contactpersoon bij de onderneming
– Telefoonnummer
– e-mail adres

De gegevens van donateurs en sponsoren worden op de volgende manieren bewaard:

– Digitaal. De stichting zorgt voor een gedegen beveiliging van de hiervoor gebruikte hard- en software.

Bij het invullen van een nominatieformulier wordt er gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.

Inzien, aanvulen, corrigeren en verwijderen

– Personen en ondernemingen hebben, nadat zij zich hebben geïdentificeerd, het recht om hun bij ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. (Tenzij de stichting op grond van de AVG niet gehouden is om inzage te verschaffen.)

– De standaard bewaartermijn van NAW gegevens van zowel nominators als genomineerden is tot 3 jaar na aanmelding.  Gegevens zoals geboortedata, IBAN nr. en persoonlijke achtergrond informatie zullen niet langer dan nodig bewaard worden, tot ca. drie maanden na terugkeer van een vakantie die via de stichting heeft plaatsgehad. Reisverhalen zullen 3 jaar op de website zichtbaar zijn.

– Digitaal vastgelegde persoonsgegevens worden verwijderd uit alle computerbestanden van de stichting, indien hierom gevraagd wordt of indien de bewaartermijn verstreken is.

– Schriftelijk (op papier) vastgelegde persoonsgegevens worden zorgvuldig vernietigd alvorens deze weg te gooien. Het vernietigde papier wordt in een afsluitbare papierbak voor afvoer aangeboden.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om een goede indruk te krijgen van het bereik van onze website en van de manier waarop onze website wordt gebruikt. In verband daarmee wordt via onze website een cookie geplaatst van het bedrijf Google dat deze informatie registreert. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Preferred partners
anvr anbi